Zamestnania       Certifikáty       Ocenenia       Iní o mne       Patenty 

Publikačná činnosť               Iné aktivity


  


Ing. Štefan  Holakovský
-----------------------------


PROFIL

PRIEMYSELNÉ
VLASTNÍCTVO


SLUŽBY


PUBLIKÁCIE (Moje)FOTO - VIDEO


KONTAKTY


Mapa stránky  „Iniciatíva je odvaha dopustiť sa chýb skôr, ako ostatní.“ (Štefan Holakovský) 
Ing. Štefan Holakovský – GENiUM,

člen Slovenskej komory patentových zástupcov vykonáva činnosti v zmysle zákona o patentových zástupcoch..., zákon NR SR č. 344/2004 Z. z. a ďalších zákonov.

Poskytuje konzultačnú činnosť a zastupovanie fyzických a  právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva.

Pri poskytovaní služieb patentového zástupcu je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Patentový zástupca vykonáva svoju činnosť za odmenu a má právo žiadať od klienta primeraný preddavok.


Nad rámec činností patentového zástupcu, v rámci živnosti, vykonáva napríklad aj nasledujúce aktivity:
V posledných ročníkoch vysokoškolského štúdia pracoval popri štúdiu vo výskumných tímoch ako vedecká pomocná sila.

V rokoch 1978-1980 absolvoval na SVŠT postgraduálne štúdium vynálezcovstva a získal aj formálne predpoklady na vykonávanie riadiacich činností v oblasti štátnej technickej politiky, technického rozvoja, vynálezcovstva a licenčnej politiky, ako aj na plnenie výchovných a vzdelávacích úloh v oblasti vynálezcovstva na školách a v podnikovej sústave vzdelávania pracujúcich.“

V roku 1994 absolvoval skúšky patentových zástupcov a 4.1.1995 bol zapísaný do registra patentových zástupcov.

Počas jeho pôsobenia  vo  funkciách  vedúceho  patentoprávnej ochrany v Bratislavských automobilových závodoch n. p., neskôr v Štátnom drevárskom výskumnom ústave pod jeho vedením ročne prihlasovali cca tri desiatky vynálezov.

Po odchode zo SAV Bratislava (od roku 1995) naplno vykonáva činnosť patentového zástupcu.

Videá z informačného DVD Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky