Ing. Štefan  Holakovský
-----------------------------


PROFIL

PRIEMYSELNÉ
VLASTNÍCTVO


SLUŽBY


PUBLIKÁCIE (Moje)FOTO - VIDEO


KONTAKTY


Mapa stránky
SLUŽBY

„Odhaliť problém je neraz ťažšie ako ho vyriešiť.“ (Štefan Holakovský)


Poskytuje konzultačnú činnosť a zastupovanie fyzických a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva v nasledujúcich predmetoch priemyselných práv:

  • vynálezy,
  • ochranné známky,
  • úžitkové vzory,
  • dizajny,
  • topografie polovodičových výrobkov,
  • označenia pôvodu výrobkov,
  • zemepisné označenia.

Pri poskytovaní služieb patentového zástupcu je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Svoju činnosť vykonáva za odmenu a má právo žiadať od klienta primeraný preddavok.

Nad rámec činností patentového zástupcu, v rámci živnosti, vykonáva napríklad aj nasledujúce aktivity:
  • navrhuje označenia,  ktoré môžu byť chránené ako ochranné známky,
  • konzultácie, poradenstvo a tréningy v oblasti tvorivého myslenia a riešenia  technických   problémov,
  • vedie, resp. sa zúčastňuje pri riešení konkrétnych technických problémov.